TIPS II

Studieprotokoll TIPS II startet august 2007 med inklusjon av pasienter med rusutløst psykose for oppfølging over fem år. En vil i prosjektet undersøke diagnostisk stabilitet, det vil si hvor mange av pasientene med initial diagnose rusutløst psykose drifter over i en psykotisk lidelse i det schizofrene spektrum.

TIPS II startet august 2007 med inklusjon av pasienter med rusutløst psykose for oppfølging over fem år. En vil i prosjektet undersøke diagnostisk stabilitet, det vil si hvor mange av pasientene med initial diagnose rusutløst psykose drifter over i en psykotisk lidelse i det schizofrene spektrum. En vil videre se om det finnes biologiske, symptomatologiske, demografiske eller kognitive karkateristika som kjennetegner en slik utvikling, for på den måten å kaste lys over underliggende sårbarheter.

Vedlegg 

Last ned hele TIPS II prosjektet her i pdf-format

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00