Forsiden » Uncategorized » TIPS – Andre behandlings-anbefalinger

TIPS – Andre behandlings-anbefalinger

Generelle anbefalinger:
Unngå multifarmasi. Vær oppmerksom på interaksjoner som kan ha innvirkning på metaboliseringen (dvs. serumnivå) til hoved-antipsykotisk medisin. Når det gjelder nevroleptika anbefaler vi monoterapi.

Spesifikke anbefalinger:
Betydelig angst og uro, vedvarende og plagsomme hørselshallusinasjoner: Vurder å tilføye benzodiazepiner i en begrenset periode. Vurder litium for pasienter med mani.

Alvorlige depresjoner:
Som en del av affektive psykoser, schizoaffektive lidelse eller i forløpet av schizofreni.Vurder å bruke antidepressiva, men fortrinnsvis etter den akutte psykotiske fasen (risiko for forverring i akuttfase). Antidepressiva som ofte brukes inkluderer SSRI’er, trizykliske antidepressiva, eller eventuelt litium. Vær oppmerksom på interaksjon mellom SSRI’er og nevroleptika. Paroxetin («Seroxat») nedsetter metabolismen av perfenazin. Fluvoxamin («Fevarin») interagerer muligens med perfenazin (øker perfenazin-nivået), og NB! hemmer sannsynligvis metabolismen av Clozapine (høyere Clozapine-nivå). Nyere SSRIer («Sertralin», «Cipramil») synes å ha færre interaksjoner med antipsykotiske medisiner, men det er liten klinisk erfaring med disse medisinene ved schizofreni.

Vrangforestillingspsykose med begrenset effekt av antipsykotiske medisiner

Noen pasienter med vrangforestillingslidelse har god effekt av antidepressiva (alene).

Aggressivitet, eller periodiske affektive symptomer:
Vurder å bruke litium, carbamazepin eller valproat.
Håndtering av ekstrapyramidale bivirkninger

Generelt: Vurdere å redusere dosering

Akutt dystoni bør behandles med antikolinerge antiparkinsonmidler, vanligvis som injeksjon. Etterpå fortsetter pasienten med anti-parkinson midler per os.
Sekundære (medikamentfremkalte) parkinsonistiske symptomer: Vurder å bruke antikolinerge antiparkinson midler for sekundære parkinsonistiske symptomer i de tilfeller hvor doseringsreduksjon ikke er tilrådelig.

Akathasi: Antikolinerge antiparkinson midler har en svært begrenset effekt på akathasi. Vurder å prøve propranolol i tilfeller med vedvarende problematisk akathasi hvor doseringsreduksjon ikke er mulig.

Behandling av tardiv dyskinesi
Tardive dyskinesier kan gå tilbake ved dosereduksjon eller seponering. Når dette er klinisk risikabelt, vurder om pasienten bør fortsette med en min. effektive nevroleptika dose eller vurder å bytte til Clozapine.